Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden The Legal Check

1. Wat bedoelt The Legal Check met de volgende omschrijvingen
a. The Legal Check is een eenmanszaak naar Nederlands recht die zich ten doel stelt de praktijk van advocatuur uit te oefenen.
b. Derde, derden: Dit zijn andere mensen of bedrijven.
c. Informatie: Alle gegevens die te maken hebben met jouw bedrijf of jouw dossier.
d. Jij, je, jou(w): Jij als afnemer van de diensten van The Legal Check
e. Juridische diensten: Werkzaamheden met juridische inhoud die voor jou door The Legal Check worden uitgevoerd.
f. Opdracht: Een opdracht die jij aan The Legal Check geeft, zie ook onder 4.
g. Voorwaarden van The Legal Check: Deze algemene voorwaarden.
h. Wij, we, ons, ik: The Legal Check

2. Waar kun je deze voorwaarden vinden?
1. Deze voorwaarden verstrekt The Legal Check aan alle (nieuwe) klanten. Deze algemene voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en daar op te vragen. Op verzoek stuurt The Legal Check deze voorwaarden kosteloos naar jou per e-mail.
2. Als The Legal Check iets verandert aan onze voorwaarden, ontvang je de nieuwste versie per email.

3. Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing?
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing, zodra je The Legal Check vraagt om een opdracht voor jou uit te voeren. Dat kan een opdracht voor juridische diensten zijn, maar ook een opdracht met een heel andere strekking. Ook als je een aanvullende opdracht of een vervolgopdracht aan The Legal Check geeft, zijn deze voorwaarden van toepassing. The Legal Check stuurt je niet voor iedere opdracht opnieuw de voorwaarden toe.

4. Wat is een opdracht?
1. Er is sprake van een opdracht als The Legal Check met jou afspreekt dat The Legal Check werkzaamheden voor jou gaat uitvoeren.
2. The Legal Check stuurt jou altijd een schriftelijke bevestiging van de opdracht. Daarin omschrijft The Legal Check de werkzaamheden die The Legal Check voor jou gaan uitvoeren. Pas als jij jouw handtekening onder die schriftelijke bevestiging hebt gezet, en wij de door jou voor akkoord ondertekende bevestiging weer van jou retour hebben ontvangen en de voorschotfactuur door jou betaald is, start The Legal Check met de werkzaamheden.
3. In principe voert The Legal Check alleen werkzaamheden voor je uit als jij daar zelf om vraagt. Een uitzondering daarop, is als een medewerker van jouw bedrijf The Legal Check vraagt om werkzaamheden voor jouw bedrijf te verrichten. Ook kan The Legal Check, als jij daar nadrukkelijk om vraagt, werkzaamheden voor een derde uitvoeren. Los van deze twee uitzonderingen zal The Legal Check nooit werkzaamheden voor een derde uitvoeren en deze bij jou in rekening brengen.
4. Derden kunnen geen aanspraak maken op de resultaten van de werkzaamheden die The Legal Check voor jou uitvoeren. Als een derde The Legal Check aansprakelijk stelt voor het resultaat van de werkzaamheden, dan verwacht The Legal Check van jou dat jij die aansprakelijkheid van The Legal Check overneemt, tenzij The Legal Check bij het uitvoeren van de werkzaamheden bewust roekeloos is geweest, of als The Legal Check met opzet schade aan die persoon of dat bedrijf heeft veroorzaakt.
5. Als The Legal Check een opdracht met jou aangaat, dan is die opdracht in principe voor onbepaalde tijd, tenzij The Legal Check in de opdrachtbevestiging nadrukkelijk een termijn met jou heeft afgesproken.


6. Je kunt de opdracht tussentijds stoppen, ook als The Legal Check een bepaalde termijn met jou heeft afgesproken. Als je de opdracht wilt stoppen, dan verwacht The Legal Check van jou dat je dat schriftelijk, bij voorkeur per e-mail, aan The Legal Check laat weten, en dat je daarbij rekening houdt met een opzegtermijn van een maand. De tot dat moment uitgevoerde werkzaamheden dien je nog te betalen. The Legal Check kan de opdracht ook tussentijds stoppen en voor ons gelden dezelfde voorwaarden als die voor jou gelden.
7. The Legal Check de opdracht ook stoppen als een van de volgende situaties zich voordoet:
– Jij wordt in staat van faillissement verklaard;
– Jij vraagt surseance van betaling aan;
– Op jou wordt de schuldsaneringsregeling van toepassing verklaard.
In deze gevallen kan The Legal Check de opdracht direct beëindigen, en geldt er voor ons geen opzegtermijn. Jij bent The Legal Check dan geen vergoeding voor schade of bijkomende kosten verschuldigd.
8. Als jij je niet aan de afspraken van de opdracht of aan deze voorwaarden houdt, dan kan The Legal Check besluiten om de opdracht direct te stoppen. In dat geval dien jij de tot dat moment uitgevoerde werkzaamheden te betalen en ben jij aansprakelijk voor de eventuele schade die het gevolg is van het eindigen van de opdracht.
9. Als jij The Legal Check samen met anderen de opdracht geeft om werkzaamheden uit te voeren, dan mag The Legal Check de opdracht direct stoppen als jij of een van de andere opdrachtgevers in één van de hiervoor (onder 7 en 8) beschreven situaties belandt. Jij mag de opdracht pas stoppen als de andere opdrachtgevers dat goed vinden.

 5. Wat kan The Legal Check vertellen over de prijzen?
1. De prijzen die The Legal Check noemt zijn altijd exclusief btw.
2. The Legal Check informeert jou altijd wat het uurtarief is voorafgaand aan de opdracht die
 The Legal Check geeft. Naast het uurtarief kan The Legal Check reis- en/of verblijfskosten in rekening brengen. Indien The Legal Check in verband met de opdracht moeten reizen, bijvoorbeeld de reis naar een zitting, brengt The Legal Check de tijd voor de heen- en terugweg in rekening.
3. De prijzen van The Legal Check kunnen jaarlijks, op 1 januari, worden geïndexeerd. Als The Legal Check indexeert, laat The Legal Check je dat vooraf schriftelijk weten.
4. The Legal Check kan het uurtarief en de reis- en/of verblijfkosten op 1 januari van ieder jaar voor lopende opdrachten aanpassen. Als The Legal Check dit doet, dan laat The Legal Check jou dat vooraf schriftelijk weten.
5. Kosten van derden, waaronder de bedrijven die The Legal Check voor jouw opdracht inschakelt, maar ook van rechtbanken en andere instanties, schiet The Legal Check niet voor jou voor. The Legal Check belast deze kosten aan jou door zonder bijkomende opslag. Als jij deze kosten niet tijdig betaalt, kan dat gevolgen hebben in procedures.

6. Wat mag je van The Legal Check verwachten?
1. The Legal Check zal zich altijd inspannen om voor jou het best mogelijke resultaat te bereiken. Omdat The Legal Check nooit precies kan voorspellen hoe een tegenpartij reageert of wat de uitspraak van een rechter zal zijn, kan The Legal Check helaas nooit garanderen wat het resultaat van een opdracht precies zal zijn.
2. De werkzaamheden voor jouw opdracht met The Legal Check zullen in principe worden uitgevoerd door mr. Natalie Bakker. mr. Natalie Bakker mag de werkzaamheden voor jouw opdracht uitbesteden aan een collega advocaat.

3. Als The Legal Check een afspraak met jou maakt, bijvoorbeeld over een termijn waarop The Legal Check stukken aan jou aanlevert, dan mag je van The Legal Check verwachten dat The Legal Check die afspraak ook nakomt. Als The Legal Check verwacht dat The Legal Check de afspraak niet na kan komen, dan laat The Legal Check jou dat weten.
4. Als The Legal Check een opdracht voor jou niet kunnen uitvoeren vanwege omstandigheden waar wij geen invloed op hebben, zoals ziekte, overlijden, natuurrampen, stakingen of regels van de overheid, dan zal The Legal Check dat jou zo snel mogelijk laten weten. Als deze situatie langer dan een week duurt, dan kan jij de opdracht bij The Legal Check stoppen zonder dat jij daarvoor aanvullende kosten of een schadevergoeding aan ons verschuldigd bent. Je kan The Legal Check in zo’n geval niet aansprakelijk stellen voor de eventuele schade die jij lijdt, omdat The Legal Check de opdracht niet kan uitvoeren.
5. Soms is het nodig dat The Legal Check voor het uitvoeren van een opdracht een of meerdere derde(n) inschakelen, zoals een deurwaarders- of een notariskantoor. Bij het uitkiezen van de bedrijven waarmee The Legal Check samenwerkt, gaat The Legal Check uiterst zorgvuldig te werk en let The Legal Check op kennis, kwaliteit, ervaring en kosten. The Legal Check kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of tekortkomingen van een bedrijf dat The Legal Check voor jou inschakelt.
6. Als een opdracht eindigt, laat The Legal Check dit schriftelijk weten. The Legal Check archiveert dan de stukken van het dossier. Bij archivering worden originele grosses altijd per post aan jou toegezonden met het verzoek deze zelf goed te bewaren. Je kan The Legal Check tot 7 jaar na het eindigen van de opdracht vragen om het gehele dossier aan jou terug te geven. Dit zal The Legal Check zo spoedig mogelijk doen, tenzij The Legal Check nog één of meer openstaande facturen van jou heeft. In dat geval beroept The Legal Check zich op ons recht van retentie voor jouw dossier(s). The Legal Check geeft deze dan pas terug als jij alle openstaande facturen, en eventuele bijkomende kosten, betaald hebt. Ook brengt The Legal Check € 40,00 exclusief btw per maand in rekening voor de kosten van het opslaan van jouw dossier(s) waar wij ons recht van retentie op uitoefenen.

7. Wat verwacht The Legal Check van jou?
1. The Legal Check verwacht van jou dat je de afspraken die wij gezamenlijk maken, nakomt. Voor het uitvoeren van onze opdracht is het veelal noodzakelijk dat The Legal Check bepaalde gegevens of documenten bij jou opvraagt. The Legal Check kan niet met de opdracht verder totdat jij de gegevens aan ons hebt doorgegeven. Door het niet overhandigen van gegevens of documenten kan het gebeuren dat de opdracht zelf gevaar loopt. Omdat The Legal Check door het ontbreken van bepaalde gegevens bijvoorbeeld de stukken niet op tijd bij de rechtbank kan inleveren. The Legal Check verwacht daarom dat jij je best doet om opgevraagde gegevens en documenten zo spoedig mogelijk bij The Legal Check aan te leveren. Doe je dat niet, dan kan The Legal Check de kwaliteit van de werkzaamheden voor de opdracht niet garanderen. The Legal Check is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die hier het gevolg van is.
2. The Legal Check verwachten dat jij binnen redelijke grenzen bereikbaar bent. Soms is het nodig om je iets toe te sturen per e-mail of per post, of om telefonisch te overleggen. The Legal Check verwacht daarom dat je altijd jouw meest recente e-mailadres en telefoonnummer geeft. Ben je op vakantie of vanwege ziekte afwezig? Laat The Legal Check dan weten wie jou vervangt. Als The Legal Check iets aan jou moeten betalen, is het noodzakelijk dat The Legal Check daarvoor jouw correcte bankrekeningnummer/ IBANnummer heeft. Als jij schade lijdt omdat jij The Legal Check niet jouw juiste gegevens hebt gegeven, dan is The Legal Check daar niet voor aansprakelijk.
3. The Legal Check verwacht dat jij de facturen op tijd betaalt. Als The Legal Check jou een factuur stuurt, dan dien je die binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij The Legal Check daar met jou schriftelijk een andere afspraak over maakt.

Betaal je niet binnen de afgesproken betalingstermijn, dan ben je het factuurbedrag direct aan The Legal Check verschuldigd. Je bent dan, volgens de wet,
in verzuim, zonder dat daar een nadere ingebrekestelling voor noodzakelijk is. The Legal Check stuurt je op dat moment nog een betalingsherinnering, waarbij The Legal Check jou nogmaals een termijn van 14 dagen geeft om de factuur te betalen. Betaal je niet binnen die termijn, dan brengen The Legal Check extra incassokosten in rekening volgens onderstaand schema:

hoogte van de factuur: Incassokosten: minimale incassokosten:
minder dan 2.500 euro       15%                40 euro
2.500-5.000 euro                10%               375 euro
5.000-10.000 euro                5%               625 euro
 10.000-200.000 euro           1%               875 euro
meer dan 200.000 euro         0,5%        6.775 euro maximaal

Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is ben je per direct de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.
Als je 14 dagen nadat je de betalingsherinnering hebt ontvangen nog steeds de factuur niet hebt betaald, dan kan The Legal Check besluiten om de opdracht van jou te beëindigen of om deze stop te zetten tot het moment dat jij betaald hebt. Ook kan The Legal Check op dat moment besluiten om jou voor betaling van de factuur te dagvaarden. De kosten die daarmee samenhangen, zal The Legal Check ook op jou verhalen. .
4. Als je het niet eens bent met de werkzaamheden of met een factuur die The Legal Check jou daarvoor gestuurd heeft, dan hoort The Legal Check dat schriftelijk van jou binnen 14 dagen na de factuurdatum. The Legal Check zoekt dan samen met jou naar een passende oplossing. Als je je niet binnen 14 dagen na de factuurdatum meldt, dan gaat The Legal Check ervan uit dat The Legal Check de werkzaamheden naar jouw tevredenheid voor jou heeft uitgevoerd. Je kunt daarna niet alsnog klagen over de werkzaamheden. Als je tevreden bent over bepaalde werkzaamheden op een factuur, maar over bepaalde werkzaamheden niet, dan dien je de werkzaamheden waarover je wel tevreden bent evengoed op tijd te betalen.
5. The Legal Check kan jou vragen om een voorschot te betalen voordat wij jouw opdracht in behandeling nemen. Dat doet The Legal Check bijvoorbeeld als The Legal Check op korte termijn veel werkzaamheden voor jou moet verrichten, of als jij in een eerder dossier niet op tijd hebt betaald.

8. Privacy en databescherming
1. The Legal Check gaat zo zorgvuldig mogelijk om met de informatie die jij The Legal Check geeft. The Legal Check beschermt deze informatie met dat wat van ons kan worden verwacht. The Legal Check verwacht dat jij hetzelfde doet met de informatie die The Legal Check aan jou geeft.
2. Indien de informatie die jij The Legal Check geeft ondanks onze voorzorgsmaatregelen toch wordt gestolen of op een andere manier uitlekt, dan zal The Legal Check dat uiterlijk binnen 48 uur nadat dit ontdek is bij jou melden.
3. The Legal Check gaat ervan uit dat jij toestemming hebt van de juiste personen, bijvoorbeeld van jouw werknemers, om The Legal Check de benodigde informatie te geven.
4. The Legal Check is bereid om met jou een verwerkersovereenkomst te ondertekenen.
5. The Legal Check is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door het uitlekken van informatie.

10. Hoe gaat The Legal Check om met aansprakelijkheid?
1. The Legal Check is alleen aansprakelijk voor jouw schade in de gevallen waarin jij kunt bewijzen dat The Legal Check deze schade met opzet aan jou heeft toegebracht, of als je kunt bewijzen dat The Legal Check bij het uitvoeren van de werkzaamheden bewust roekeloos is geweest.
2. In de gevallen waarin The Legal Check aansprakelijk is voor jouw schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering in een voorkomend geval uitkeert te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Indien de verzekering om welke reden ook niet uitkeert, maar The Legal Check juridisch aansprakelijk blijkt te zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de facturen die The Legal Check jou gestuurd heeft in de opdracht die tot de aansprakelijkheid heeft geleid.
3. De aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder mede begrepen verlies, winstderving, gemiste kansen, loonkosten en eigen uren, is uitgesloten.

11. En dan tot slot:
1. Op alle afspraken en dienstverlening van The Legal Check is alleen het
Nederlandse recht van toepassing.
2. Als je onverhoopt niet tevreden bent over de dienstverlening, dan hoort The Legal Check dat graag schriftelijk van jou. Mochten wij er samen niet uitkomen, en je wilt het geschil voorleggen aan een rechter, dan kan dit alleen bij de bevoegde rechter.