Algemene voorwaarden Natalie Bakker

Wat fijn dat je deel gaat nemen aan Zelf endometriosepijn verminderen, mij inhuurt als spreker of deelneemt aan een ander programma, training of event van Natalie Bakker Network. Mijn intentie is er een succes van te maken en ik ga ervan uit dat jij er ook zo instaat. Daarvoor is het van belang om een aantal afspraken vast te leggen. Zodat je weet wat je van mij kunt verwachten of wat jij zelf kunt doen om het succes te vergroten. Deze afspraken lees je in mijn algemene voorwaarden.

Wie is wie?
Als je in deze algemene voorwaarden ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoel ik jou als opdrachtgever. Je bent opdrachtgever als je mij inhuurt als spreker of als je deelneemt aan een van mijn (online) programma’s, trainingen of events.

Lees je ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’, dan bedoel ik mijn bedrijf Natalie Bakker Network  als opdrachtnemer, ingeschreven onder KvK-nummer ……….. en gevestigd aan de Gasthuisstraat 43, 1791 GK Den Burg.

Gezamenlijk worden we in deze algemene voorwaarden als ‘we’ vermeld.

Wanneer gelden deze algemene voorwaarden?
Deze algemene voorwaarden horen bij alle:

 • opdrachten die ik voor je doe;
 • opleidingen en lezingen die ik verzorg;
 • events, programma’s en andere trainingen die ik organiseer
 • offertes die ik uitbreng
 • overeenkomsten die ik met je sluit
 • facturen die ik stuur.
 • Betrek ik andere personen of bedrijven bij de opdracht? Dan geldt de inhoud van deze voorwaarden ook voor de werkzaamheden die zij in het kader van de opdracht uitvoeren.
 • Als je akkoord geeft op mijn offerte of als je een overeenkomst met mij sluit, dan ga je ermee akkoord dat deze voorwaarden hierop van toepassing zijn.
 • Schrijf je je online in voor een programma, training of event, dan ga je met deze voorwaarden akkoord als je het vinkje aanklikt.

Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd? Dan blijft de rest van de voorwaarden wel geldig. We overleggen dan samen over een nieuwe afspraak en zoeken hierbij aansluiting bij het doel en de strekking van deze voorwaarden.

Ik werk alleen onder de afspraken in deze algemene voorwaarden. Door een overeenkomst met mij aan te gaan, accepteer je dat jouw voorwaarden voor onze samenwerking niet gelden.

Wanneer hebben we een overeenkomst?
We hebben een overeenkomst als we allebei de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend, of als je online een aanbetaling hebt gedaan.
Heb je je online ingeschreven voor een programma of event, dan hebben we een overeenkomst als ik of mijn team schriftelijk je inschrijving heeft bevestigd.

Welke prijzen gelden er?
In onze overeenkomst lees je wat ik voor je ga doen en wat de investering hiervoor is. Voor mijn online en offline events of diensten lees je de prijzen op mijn website of hoor je mondeling van mij. De vermelde prijzen zijn altijd exclusief btw.

De prijzen en (bonus)aanbiedingen die op mijn website of in de overeenkomst staan, of die ik mondeling aan je heb doorgegeven, gelden voor een beperkte periode. Ik geef zo duidelijk mogelijk aan hoe lang die periode duurt. Doe ik dat niet, dan zijn de vermelde prijzen en aanbiedingen maximaal 14 dagen geldig.

Dat betekent dat je aan de vermelde prijzen en aanbiedingen geen rechten kunt ontlenen voor toekomstige programma’s, events of andere trainingen of diensten. Ik kan de prijzen altijd aanpassen.

Als we een langlopende overeenkomst hebben, dan kan ik mijn prijzen tussentijds wijzigen of aanpassen aan de inflatiecorrectie. Dit geldt niet voor mijn programma’s; die prijzen wijzig ik niet tussentijds. Als ik mijn prijzen aanpas, dan laat ik je dit altijd 2 maanden voor de invoeringsdatum weten. Je kunt dan de overeenkomst opzeggen als de prijswijziging meer dan 10% is. Blijf je na de invoeringsdatum gebruikmaken van de dienst, dan ben je met de prijswijziging akkoord gegaan.

Wat kun je van mij verwachten?
Ik zal mij inspannen om van het programma, event, training of lezing een succes te maken.
Ik stel hoge eisen aan mijn werkzaamheden, maar kan geen garanties geven op een beoogd resultaat. Dit komt onder meer doordat dit resultaat – bijvoorbeeld als je bij mij een programma volgt – mede afhankelijk is van jouw actieve bijdrage en hoe je zelf met mijn tips en materialen aan de slag gaat.

Testimonials en voorbeelden van andere deelnemers zijn niet bedoeld om te garanderen dat je dezelfde of vergelijkbare resultaten behaalt. Wel kunnen ze als inspiratie dienen voor wat je kunt bereiken met deelname aan mijn programma’s en een beeld geven van hoe anderen mijn programma’s ervaren.

Als ik een online leeromgeving aanbied, dan is de leeromgeving toegankelijk voor de duur van het programma. In de overeenkomst kan ik van die termijn afwijken en deze verlengen. Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat de omgeving altijd toegankelijk is, maar ik kan niet beloven dat dit altijd lukt. Er kunnen incidenteel storingen voorkomen. Ik probeer die dan zo spoedig mogelijk op te lossen. Na het beëindigen van een programma kun je niet meer inloggen in je leeromgeving. Ik raad je aan om alle onderdelen tijdig te doorlopen en zo mogelijk op te slaan voor later gebruik.

Wat als je niet aanwezig kunt zijn?
Kun je niet aanwezig zijn bij een live-dag van een programma, op de datum, het tijdstip en de locatie die ik heb bepaald? Dan kun je deze bijeenkomst meestal online terugkijken. Je gaat ermee akkoord dat je de live-dag niet live kunt inhalen op een andere dag of tijd.

Kun je een afspraak voor een 1-op-1 sessie niet nakomen, om welke reden dan ook? Zeg deze afspraak dan uiterlijk 2 werkdagen van tevoren af via de link die vermeld staat in de e-mail met de afspraakbevestiging. Zeg je de afspraak korter dan 2 werkdagen uur van tevoren af? Dan komt de sessie te vervallen en kun je deze niet meer op een ander moment inhalen.

Je kunt 1-op-1 sessies alleen inplannen binnen de overeengekomen duur van het programma of training. Na afloop van de termijn heb je geen recht meer op het inplannen van sessies. Ik adviseer je daarom om op tijd de sessies in te plannen via het digitale agenda systeem.

Kun je de overeenkomst opzeggen en welke regels gelden dan?
Of je onze overeenkomst kunt opzeggen, hangt af van de activiteit: is het een event, programma of is het een lezing waarbij ik als spreker optreed?

Events, programma’s en andere trainingen
Als je je inschrijft voor een event, programma of andere training. dan ga je een commitment aan: je kiest ervoor om 100% voor je gestelde doel te gaan. Daarom is het niet mogelijk om je deelname te annuleren. Bij een event is het wel mogelijk om je ticket aan een andere persoon over te dragen, tot maximaal 48 uur voordat het event begint. Deze persoon moet dan wel schriftelijk / per mail / aangeven dat ze met deze algemene voorwaarden akkoord gaat.

Heb je je aangemeld voor een online programma, online training of een ander digitaal product? Dan kun je dit ook niet annuleren, retourneren, of omruilen voor een ander programma of product. Door je aan te melden en te betalen krijg je direct toegang tot het programma of product. Je stemt er bij je aanmelding uitdrukkelijk mee in dat je afstand doet van het recht om gebruik te maken van een bedenktijd en van het recht om de overeenkomst te herroepen.

Je gaat de overeenkomst voor het (online of offline) programma of event aan voor de totale duur ervan. Het is dus niet mogelijk om de overeenkomst tussentijds op te zeggen. Wil je wel tussentijds stoppen, dan krijg je de betaalde bedragen niet terug. Als je in termijnen betaalt, moet je de nog openstaande termijnen gewoon betalen.

Lezingen
Als je een lezing bij mij boekt, kun je deze tot uiterlijk 2 maanden voor de datum van de lezing kosteloos annuleren. Als je tussen de vier en acht weken annuleert, dan zijn de annuleringskosten 50% van de fee voor de lezing. Daarna moet je mij het gehele bedrag betalen. Als je mijn factuur nog niet betaald hebt, dan blijft de betalingsverplichting bestaan.

Wat als ik de datum of locatie verander?
Als ik de datum of locatie van een event wijzig, dan stuur ik je een bericht. Kun je niet op de nieuwe datum of locatie aanwezig zijn? Laat mij dit dan binnen 72 uur na mijn bericht weten. In dat geval ontvang je het betaalde bedrag terug of kun je je kosteloos inschrijven voor een ander event met dezelfde prijs.

Verander ik een datum in een training of programma en kun je niet op de nieuwe datum? Dan bied ik een opname aan die je terug kunt kijken. In dat geval krijg je je geld niet terug.

Als een programma, training of event onvoldoende inschrijvingen heeft, dan kan ik deze verplaatsen naar een ander moment. Als je niet op de nieuwe data aanwezig kunt zijn, ontvang je de betaalde bedragen terug.

Wat doen we in geval van overmacht?
In geval van overmacht kan het zijn dat ik de overeenkomst niet kan uitvoeren, of pas op een later moment. Er is bijvoorbeeld sprake van overmacht als een van mijn trainers of ik zelf ziekben of als er maatregelen worden opgelegd door de overheid, zoals in het geval van corona. Ik zoek dan altijd naar een oplossing, bijvoorbeeld het omzetten van een live event naar een online event, of het verplaatsen van een deel van het programma naar een andere datum.

Als ik door overmacht het programma, de training, het event of de lezing niet op de afgesproken datum kan verzorgen, ontvang je geen schadevergoeding voor bijvoorbeeld de hotelovernachting. Stel ik een vervangende datum vast en kun je dan niet deelnemen, dan ontvang je je deelnemersbijdrage niet terug. Ik bied in dat geval wel een opname aan, die je op een later moment kunt bekijken.

Hoe werkt het met de betaling en facturen?
Als je je inschrijft voor een training, event of ander programma, dan doe je dat niet zomaar. Je hebt ervoor gekozen om een investering te doen in jezelf en je bedrijf, en je hebt uitgezocht of dat binnen je financiële middelen ligt. Door je in te schrijven bevestig je dat je die investering kunt en wilt doen en ga je de verplichting aan om het gehele overeengekomen bedrag te betalen. Als we dat hebben afgesproken, kun je de deelnemersbijdrage ook in termijnen betalen.

De betalingstermijn van mijn facturen is 14 dagen. Als je te laat betaalt, dan kan het zijn dat ik rente en incassokosten bij je in rekening breng. Ook kan het zijn dat je pas weer kunt deelnemen aan het programma nadat je betaald hebt. Ik kan je de toegang tot de online omgeving dan tijdelijk ontzeggen of een 1-op-1-sessie pas inplannen als je betaald hebt.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan jouw kant, kan ik de openstaande bedragen per direct opeisen.

Wat als je niet tevreden bent?
Ik ga voor de Natalie-ervaring en daarom is mijn wens dat je tevreden bent en blijft. Als er onverhoopt toch iets niet loopt zoals verwacht het hoort, laat het dan mij of Team Natalie zo snel mogelijk weten op support@nataliebakker.nl. In dat geval zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.

Dat doe ik ook als we een conflict hebben. Pas als het ons niet lukt om daar onderling uit te komen, leggen we ons geschil voor aan de rechter in Noord Holland. Voor onze overeenkomst geldt het Nederlands recht.

 

 

In het geval mij aansprakelijk wilt stellen, dan gelden de onderstaande regels:

 • Stuur mij altijd een schriftelijk bericht waarin je aangeeft waarvoor je mij aansprakelijk wilt stellen. Geef mij daarin een redelijke termijn om te reageren, of de mogelijkheid om eventuele schade te herstellen.
 • Als ik aansprakelijk ben voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot de vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de prijs (exclusief btw), die we voor de overeenkomst hebben afgesproken.
 • Als ik voor de schade verzekerd ben, is mijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat mijn verzekeraar uitkeert.
 • Ik ben nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie.
 • Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de aansprakelijkheid komt door opzet of bewuste roekeloosheid door mij.
 • Elke aansprakelijkheid vervalt na één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid, of één jaar nadat de opdracht eindigt.
 • De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor andere personen en bedrijven die ik inzet voor het uitvoeren van de opdracht.

 

Hoe gaan we om met vertrouwelijke informatie en privacy?

Als je een programma bij mij volgt, deel je vertrouwelijke informatie met mij. Je kunt erop rekenen dat ik zeer vertrouwelijk met die informatie omga. Ik zal die dus niet zomaar met anderen delen. Dat wil zeggen dat ik geen informatie deel, tenzij je mij toestemming hebt gegeven om die gegevens wel met anderen te delen, als de informatie al openbaar is of als de wet bepaalt dat ik die gegevens moet delen.

Ik zorg ervoor dat ook mijn personeelsleden en mensen die ik inhuur voor het uitvoeren van de opdracht, zich aan deze afspraken houden. Daarnaast verwacht ik ook van jou dat je informatie van mededeelnemers niet deelt met anderen en deze vertrouwelijk houdt.

Hoe ik met jouw privacy omga, lees je in mijn privacyverklaring: http://nataliebakker.nl/privacy

Hoe ga ik om met beeldopnames?
Ik maak van de meeste events beeldopnames. Dat geldt zowel voor de live events en trainingen als voor de online events en trainingen. Deze opnames deel ik in de online leeromgeving, zodat de deelnemers de beelden kunnen terugkijken. Ook gebruik ik de beelden regelmatig voor de ontwikkeling van mijn trainingsmaterialen en verwerk ik ze in nieuwe programma’s. Bij het laatste gaat het voornamelijk om beelden van masterclasses, waarin kennis wordt aangeboden. Beelden van sessies met persoonlijke vragen zoals de Hotseat-sessies, verwerk ik in de regel niet.

Heb je bezwaar tegen het gebruik van deze beelden voor trainingsmaterialen of nieuwe programma’s, dan hoor ik dat graag van tevoren. Ik adviseer je dan om tijdens de online kennissessies je beeld en geluid zelf uit te zetten, of om op een plek te gaan zitten buiten het bereik van de camera. Hoor ik niets van je, dan ga ik ervan uit dat ik de beelden mag gebruiken en deze aan deelnemers van andere programma’s mag tonen op afgeschermde websites of platformen. Je ontvangt nooit een vergoeding voor het gebruik van de beelden, ook al ben je herkenbaar in beeld.

Als ik de opnames ruimer wil gaan gebruiken, bijvoorbeeld voor het tonen op social media, zal ik altijd vooraf persoonlijk je toestemming vragen.

Maak je zelf foto’s op een event of bijeenkomst en wil je die delen op social media? Dan ga ik ervan uit dat je checkt of iedereen die op de foto’s staat hiermee akkoord is. Zo ja, dan mag je de foto’s plaatsen. Het is niet toegestaan om zelf opnames (beeld of geluid) te maken van de events of programma’s waaraan je deelneemt. Wil je dit wel? Vraag dan vóóraf altijd toestemming aan mij, bij voorkeur schriftelijk.

Wat mag je met mijn werk doen?
Alle intellectueel eigendomsrechten op de materialen die ik aan jou ter beschikking stel, blijven van mij. Dit betreft bijvoorbeeld alle geschreven en gesproken teksten, oefeningen en methodes die ik gebruik tijdens onder meer mijn events, programma’s, podcasts en live-trainingsdagen.

Je mag de materialen voor eigen doeleinden gebruiken, maar je mag de gegevens niet verveelvoudigen, openbaar maken of aan anderen beschikbaar stellen. Ook mag je de materialen onder geen beding commercieel inzetten en dus geld hiermee verdienen, bijvoorbeeld door de materialen door te verkopen of in eigen programma’s op te nemen. Wil je dit wel? Vraag dan altijd toestemming aan mij. Als ik toestemming geef, kan het zijn dat ik hiervoor een vergoeding aan je vraag.

Wanneer en hoe kan ik deze voorwaarden wijzigen?
Als we een langlopende overeenkomst aangaan, kan het zijn dat ik de voorwaarden tussentijds moet wijzigen. Bijvoorbeeld omdat ik andere diensten aanbied, of omdat andere afspraken nodig zijn. Als ik de voorwaarden wil wijzigen, dan laat ik je dit altijd 2 maanden voor de invoeringsdatum weten. Als je na de wijziging gebruik blijft maken van mijn diensten, dan gelden die nieuwe voorwaarden.

Tot slot

Hopelijk zijn deze algemene voorwaarden duidelijk en begrijpelijk. Als je toch nog vragen hebt, dan hoor ik ze graag voordat je met deze voorwaarden akkoord gaat.

Natalie Bakker Network

Deze versie is voor het laatst gewijzigd op 26 juni 2023.