Privacyverklaring

Privacyverklaring The Legal Check

Door gebruik te maken van de diensten van The Legal Check stemt u in met de verwerking door The Legal Check van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door The Legal Check van de persoonsgegevens van derden die u aan The Legal Check verstrekt.

The Legal Check verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt The Legal Check de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat The Legal Check voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van The Legal Check mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener. The Legal Check verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. The Legal Check verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

The Legal Check wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat The Legal Check haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

The Legal Check bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat The Legal Check de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door The Legal Check.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij The Legal Check bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op info@thelegalcheck.nl. The Legal Check zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal The Legal Check haar dienstverlening aan u staken. Eventuele gevolgen hiervan voor een juridische procedure komen voor uw rekening.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop The Legal Check de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan The Legal Check kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via info@thelegalcheck.nl. The Legal Check zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop The Legal Check uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot, in verband met de opdracht van u aan het kantoor The Legal Check zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk om uw belangen te kunnen behartigen.