Privacyverklaring Natalie Bakker

Door gebruik te maken van de diensten van Natalie Bakker stemt u in met de verwerking door Natalie Bakker van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door Natalie Bakker van de persoonsgegevens van derden die u aan Natalie Bakker verstrekt.

Natalie Bakker verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor onder meer de algemene communicatie en geautomatiseerde besluitvorming waaronder het betalingssysteem en e-mailsysteem.

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt Natalie Bakker de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat Natalie Bakker voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van Natalie Bakker mogelijk maken, zoals haar websitehostingpartij en boekhouder. Natalie Bakker verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. Natalie Bakker verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

Natalie Bakker wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat Natalie Bakker haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

Natalie Bakker bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat Natalie Bakker de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door Natalie Bakker.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij Natalie Bakker bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op natalie@nataliebakker.nl. Natalie Bakker zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal Natalie Bakker haar dienstverlening aan u staken. Eventuele gevolgen hiervan voor een juridische procedure komen voor uw rekening.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop Natalie Bakker de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan Natalie Bakker kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via natalie@nataliebakker.nl.
Natalie Bakker zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop Natalie Bakker uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tot slot, in verband met de opdracht van u aan het kantoor Natalie Bakker zijn uw persoonsgegevens noodzakelijk om uw belangen te kunnen behartigen.